بازدید مسئولین شهرستان مهران از ایستگاه هواشناسی

بازدید مسئولین شهرستان مهران از ایستگاه هواشناسی
260x260

  در پی بازدیدهای دوره ای فرماندار از ادارات شهرستان در روز یکشنبه مورخ 18/9/97 فرماندار مهران در معیت شهردار و تنی چند از مسئولین شهرستان از ایستگاه هواشناسی مهران بازدید نموده اند و ضمن بررسی موارد مختلف توضیحات مبسوطی توسط رئیس اداره هواشناسی مهران ارائه  گردید.

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۹  تعداد بازدید 1650