شرایط شرکت در مزایده در فایل پیوست میباشد

`

 چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۰۹